പ്രദർശനം

EXHIBITION

2009 ഹെഫീ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്

EXHIBITION

2011.10 കാന്റൺ മേള

EXHIBITION

2012.10 ഷെന്യാങ് ദേശീയ സമ്മേളനം

EXHIBITION

2015.10.26 Qingdao ദേശീയ സമ്മേളനം

EXHIBITION

2016.10.26 വുഹാൻ ദേശീയ സമ്മേളനം

EXHIBITION

2018.10.25 വുഹാൻ ദേശീയ സമ്മേളനം

EXHIBITION

2016.10.27 വുഹാൻ ദേശീയ സമ്മേളനം

EXHIBITION

2019.10.29 ക്വിംഗ്‌ദാവോ ദേശീയ സമ്മേളനം

EXHIBITION

2010.10 Zhengzhou ദേശീയ സമ്മേളനം